Статии

Полезни връзки

Народно събрание - http://www.parliament.bg/
Президент на Република България- http://www.president.bg/
Министерски съвет - http://www.government.bg/
Министерство на правосъдието - http://www.justice.government.bg/new/
Национален институт на правосъдието - http://www.nij.bg/
Международна асоциация на юристите - http://www.ibanet.org/
Европейско законодателство - http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm
Държавен вестник - http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Върховен касационен съд - http://www.vks.bg/
Върховен административен съд - http://www.sac.government.bg/
Софийски апелативен съд - http://acs.court-bg.org/
Апелативен съд Бургас - http://www.bgbas.org/
Апелативен съд Варна - http://www.appealcourt-varna.org/
Апелативен съд Пловдив - http://www.apelsad-pd.bg/
Апелативен съд Велико Търново - http://vtac.court-bg.org/
Окръжен съд Варна - http://varna.court-bg.org/
Окръжен съд Пловдив - http://www.os-plovdiv.com/
Окръжен съд Пазарджик -http://www.court-pz.info/
Окръжен съд Хасково - http://okrsud.haskovo.net/
Окръжен съд Велико Търново - http://vt.court-bg.org/
Окръжен съд София - http://sofiadc.court-bg.org/
Cофийски районен съд - http://www.srs.justice.bg/
Софийски градски съд - http://www.scc.bg/scc/
Административен съд София-град - http://www.admincourtsofia.bg/
Административен съд София –област - http://www.asso-bg.net/
Административен съд Варна - http://www.admcourt-varna.com/
Административен съд Бургас - http://www.admcourt-bs.org/
Административен съд Пловдив - http://www.adms-pv.bg/

 

Правни портали

www.ciela.net
www.apis.bg
www.lex.bg
www.econ.bg
www.juris.free.bg
www.pravovadurzhava.com
www.epi.bg
www.paragraf22.com

 

Регистри

Имотен регистър - http://icadastre.bg/
Търговски регистър - http://www.brra.bg/
Регистър на обществените поръчки -http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Регистър на публичните продажби - http://www.sales.bcpea.org/
Висш адвокатски съвет - http://www.vas.bg/
Висш съдебен съвет - http://www.vss.justice.bg/
Софийска адвокатска колегия - http://sak.lex.bg/
Пловдивска адвокатска колегия - http://pak.lex.bg/
Варненска адвокатска колегия - http://vak.lex.bg/